Pomoc prawna

Nowe narzędzie do zwalczania przemocy domowej

Grażyna Tomanek29 listopada 2020Komentarze (0)

Nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnego mieszkania

Od 30.11.2020 roku wchodzą w życie przepisy dające Policji nowe narzędzie w walce ze sprawcą przemocy domowej.

Policjanci podczas interwencji domowej będą mogli nakazać sprawcy natychmiastowe opuszczenie mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Nowe narzędzie do zwalczania przemocy domowej

Pisałam już o tych przepisach tu na etapie ich planowania, większość uwag pozostaje aktualna.

Nakaz opuszczenia mieszkania dotyczy lokalu wspólnie zajmowanego dotychczas przez sprawcę przemocy domowej oraz jego ofiarę.

Równocześnie z nakazem opuszczenia mieszkania policjant może sprawcy zakazać zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Omawiane rozwiązanie wprowadzone zostało Ustawą z 30.04.2020 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, a następnie zmodyfikowane Ustawą z 14.08.2020 roku o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw.

Jak długo obowiązuje zakaz?

Nakaz opuszczenia i zakaz zbliżania obowiązują przez 14 dni i po upływie tego terminu wygasa z mocy prawa.

Oczywiście nie zawsze krótkotrwałe odizolowanie sprawcy od ofiary będzie wystarczającą ochroną, dlatego możliwe jest przedłużenie zakazu.

Jak przedłużyć zakaz zbliżania się?

W kodeksie postępowania cywilnego wprowadzone zostały nowe przepisy art. 755(2-4), dzięki którym sąd będzie mógł wydać postanowienie zabezpieczające, które przedłuży czas trwania nakazu opuszczenia i zakazu zbliżania.

Wniosek o wydanie postanowienia zabezpieczającego sąd powinien rozpoznać niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni.

Odpis postanowienia sąd doręczy także policji, prokuratorowi, kuratorom oraz komisji ds. zwalczania przemocy w rodzinie.

Powyższe instytucje powinny w ramach swoich kompetencji podjąć odpowiednie kroki dla ochrony ofiary przemocy.

 Szczególna ochrona dzieci przed przemocą

W przypadkach, gdy policjant stwierdzi, że ofiarą przemocy w rodzinie są dzieci, wydaje nakaz opuszczenia mieszkania a następnie zawiadamia sąd opiekuńczy.

Sąd opiekuńczy po otrzymaniu informacji wszczyna postępowanie z urzędu i wydaje postanowienie zabezpieczające, na mocy którego może przedłużyć 14 dniowy nakaz na czas do zakończenia postępowania.

Czy sprawca może wrócić po rzeczy osobiste

Opuszczając mieszkanie podczas interwencji sprawca powinien móc zabrać ze sobą osobiste przedmioty, które są mu potrzebne do funkcjonowania.

W późniejszym terminie sprawca może wrócić do mieszkania ofiary wyłącznie jeden raz, w asyście Policji i po uzgodnieniu z osobą dotkniętą przemocą.

Policja skontroluje respektowanie zakazu

Policja ma obowiązek trzykrotnego sprawdzenia, czy nakaz lub zakaz nie są naruszane – także jeśli zostały przedłużone przez sąd w drodze zabezpieczenia.

Takie rozwiązanie sprawi, że ofiara nie będzie zostawiona sama z problemem przemocy, a w razie naruszenia zakazu nastąpi natychmiastowa reakcja.

Dalsza ochrona przed sprawą przemocy

Rozwiązania jakie wchodzą w życie są nowe o tyle, że zezwalają policjantom na wydanie nakazu w trybie natychmiastowym.

Zakaz opuszczenia mieszkania w tym trybie może uratować życie ofiarom przemocy, nie jest jednak rozwiązaniem ostatecznym.

Dla zapewnienia pełnej ochrony konieczne jest np. złożenie wniosku w trybie art. 11 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i art. 560(2) i nast. kpc.

Na mocy tych przepisów sądy orzekają wobec sprawców przemocy nakazy opuszczenia mieszkania „na zawsze”.

Grażyna Tomanek
adwokat

Photo by Scott Rodgerson on Unsplash

***

Zadośćuczynienie za rozwód

Kiedy małżeństwo się rozpada i trzeba orzec rozwód, sąd w wyroku rozwodowym reguluje kwestie winy, władzy rodzicielskiej, alimentów na dzieci i byłego małżonka, ewentualnie reguluje sposób korzystania z mieszkania.

Po rozwodzie następuje jeszcze podział majątku, z reguły w proporcjach pół na pół, bo takie są udziały w majątku wspólnym.

Bardzo często rozwodowi towarzyszy poczucie głębokiej krzywdy po stronie jednego z małżonków [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: