Pomoc prawna

Nowe narzędzie do zwalczania przemocy domowej

Grażyna Tomanek29 listopada 2020Komentarze (0)

Nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnego mieszkania

Od 30.11.2020 roku wchodzą w życie przepisy dające Policji nowe narzędzie w walce ze sprawcą przemocy domowej. Policjanci podczas interwencji domowej będą mogli nakazać sprawcy natychmiastowe opuszczenie mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Pisałam już o tych przepisach tu na etapie ich planowania, większość uwag pozostaje aktualna.

Nakaz opuszczenia mieszkania dotyczy lokalu wspólnie zajmowanego dotychczas przez sprawcę przemocy domowej oraz jego ofiarę.

Równocześnie z nakazem opuszczenia mieszkania policjant może sprawcy zakazać zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Omawiane rozwiązanie wprowadzone zostało Ustawą z 30.04.2020 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, a następnie zmodyfikowane Ustawą z 14.08.2020 roku o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw.

Jak długo obowiązuje zakaz?

Nakaz opuszczenia i zakaz zbliżania obowiązują przez 14 dni i po upływie tego terminu wygasa z mocy prawa.

Oczywiście nie zawsze krótkotrwałe odizolowanie sprawcy od ofiary będzie wystarczającą ochroną, dlatego możliwe jest przedłużenie zakazu.

Jak przedłużyć zakaz zbliżania się?

W kodeksie postępowania cywilnego wprowadzone zostały nowe przepisy art. 755(2-4), dzięki którym sąd będzie mógł wydać postanowienie zabezpieczające, które przedłuży czas trwania nakazu opuszczenia i zakazu zbliżania. Wniosek o wydanie postanowienia zabezpieczającego sąd powinien rozpoznać niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni.

Odpis postanowienia sąd doręczy także policji, prokuratorowi, kuratorom oraz komisji ds. zwalczania przemocy w rodzinie. Powyższe instytucje powinny w ramach swoich kompetencji podjąć odpowiednie kroki dla ochrony ofiary przemocy.

Szczególna ochrona dzieci przed przemocą

W przypadkach, gdy policjant stwierdzi, że ofiarą przemocy w rodzinie są dzieci, wydaje nakaz opuszczenia mieszkania a następnie zawiadamia sąd opiekuńczy. Sąd opiekuńczy po otrzymaniu informacji wszczyna postępowanie z urzędu i wydaje postanowienie zabezpieczające, na mocy którego może przedłużyć 14 dniowy nakaz na czas do zakończenia postępowania.

Czy sprawca może wrócić po rzeczy osobiste

Opuszczając mieszkanie podczas interwencji sprawca powinien móc zabrać ze sobą osobiste przedmioty, które są mu potrzebne do funkcjonowania.

W późniejszym terminie sprawca może wrócić do mieszkania ofiary wyłącznie jeden raz, w asyście Policji i po uzgodnieniu z osobą dotkniętą przemocą.

Policja skontroluje respektowanie zakazu

Policja ma obowiązek trzykrotnego sprawdzenia, czy nakaz lub zakaz nie są naruszane – także jeśli zostały przedłużone przez sąd w drodze zabezpieczenia. Takie rozwiązanie sprawi, że ofiara nie będzie zostawiona sama z problemem przemocy, a w razie naruszenia zakazu nastąpi natychmiastowa reakcja.

Dalsza ochrona przed sprawą przemocy

Rozwiązania jakie wchodzą w życie są nowe o tyle, że zezwalają policjantom na wydanie nakazu w trybie natychmiastowym.   Zakaz opuszczenia mieszkania w tym trybie może uratować życie ofiarom przemocy, nie jest jednak rozwiązaniem ostatecznym. Dla zapewnienia pełnej ochrony konieczne jest np. złożenie wniosku   w trybie art. 11 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i art. 560(2) i nast. kpc. Na mocy tych przepisów sądy orzekają wobec sprawców przemocy nakazy opuszczenia mieszkania ,,na zawsze”.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (32) 271 27 90e-mail: sekretariat@adwokat-tomanek.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek z siedzibą w Zabrzu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@adwokat-tomanek.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis: