Apelacja od rozwodu

Grażyna Tomanek08 grudnia 2019Komentarze (0)

Nowe zasady zaskarżania wyroków

 

W związku z nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie w dniu 07 listopada 2019 roku zmieniły się zasady zaskarżania wyroków. Wprowadzone zmiany wywracają do góry nogami dotychczasowe zasady apelowania od wyroków.

Moja rada: zapomnij wszystko co wiedziałeś do tej pory o postępowaniu odwoławczym i czytaj pouczenia, jakie otrzymujesz z sądu (nawet jeśli są pisane drobnym druczkiem).

Nowości w postępowaniu odwoławczym 

  1. Wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem jest warunkiem koniecznym wniesienia apelacji. Jeżeli nie złożysz wniosku o uzasadnienie nie będziesz mógł zaskarżyć wyroku (nie ma już tzw. apelacji wprost, którą można było wnosić w terminie 21 dni od daty ogłoszenia wyroku). Wniosek o uzasadnienie składa się w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyroku.
  2. We wniosku musisz zaznaczyć, czy wnosisz o uzasadnienie wyroku w całości czy w części. Jeżeli nie jesteś pewien, czy będziesz chciał zaskarżać wszystkie punkty wyroku, czy tylko niektóre, wnieś o doręczenie uzasadnienia całości wyroku. Gdybyś wniósł o doręczenie uzasadnienia np. tylko w punkcie dotyczącym winy, nie będziesz mógł skarżyć punktu, w którym zawarto rozstrzygnięcie o alimentach.
  3. Opłata od wniosku o uzasadnienie wynosi 100,00 złotych.
  4. Opłata od apelacji nie uległa zmianie tzn. wynosi 600,00 złotych, ale na jej poczet sąd zaliczy 100,00 złotych uiszczone tytułem opłaty od wniosku o uzasadnienie.
  5. Termin do wniesienia apelacji wynosi 2 tygodnie od daty doręczenia Ci wyroku z uzasadnieniem. Uwaga: termin do wniesienia apelacji może też wynosić 21 dni. W przypadku przedłużenia sądowi terminu do sporządzenia uzasadnienia, Ty również masz wydłużony termin do wniesienia apelacji do 3 tygodni. Pouczenie o tym, jaki termin masz na złożenie apelacji znajdziesz w piśmie przewodnim sądu doręczonym ci wraz z uzasadnieniem. Czytaj uważnie wszystkie pouczenia, chociaż obecnie jest ich baaardzo dużo.
  6. Apelację możesz wnieść do sądu apelacyjnego lub okręgowego. Oczywiście rozpoznaniem apelacji zajmie się sąd apelacyjny.
  7. Wymogi apelacji określa art. 368 kpc*. Jeżeli w apelacji odnosisz się do zeznań świadka lub strony powinieneś wskazać część zapisu protokołu (godzinę, minuty, sekundy) w jakim świadek zeznawał (art. 368 § 13 k.p.c.). Protokoły w postaci zapisu audio są dostępne w czytelni sądu lub na portalu informacyjnym sądu.
  8. Zaznacz, czy domagasz się wyznaczenia rozprawy przez sąd odwoławczy. Jeżeli tego nie zrobisz, sąd apelacyjny może rozpoznać sprawę na posiedzeniu niejawnym (czyli bez udziału stron). W większości sądów na rozpoznanie apelacji czeka się około roku. Jeżeli odwołujesz się od wysokości alimentów, chciałbyś zapewne mieć możliwość podania nowych okoliczności dotyczących sytuacji materialnej, jakie zaistniały w tym czasie. Brak twojego wniosku o wyznaczenie rozprawy może pozbawić Cię tej możliwości.
  9. W wyniku rozpoznania apelacji wyrok sądu I instancji może zostać: utrzymany w mocy (tzn. sąd oddali apelację), zmieniony lub uchylony i przekazany sądowi okręgowemu do ponownego rozpoznania. Uwaga: po uchyleniu sprawę rozpoznawał będzie sąd w tym samym składzie!

***

Zobacz, jak napisać pozew o rozwód >>

Poczytaj o wysokości alimentów >>

***

*Art. 368
§ 1. Apelacja powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a ponadto zawierać:
1) oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części;
2) zwięzłe przedstawienie zarzutów;
3) uzasadnienie zarzutów;
4) powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów lub dowodów;
5) wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia.
§ 11. W zarzutach co do podstawy faktycznej rozstrzygnięcia należy wskazać fakty ustalone przez sąd pierwszej instancji niezgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy lub istotne dla rozstrzygnięcia fakty nieustalone przez sąd pierwszej instancji.
§ 12. Powołując nowe fakty lub dowody, należy uprawdopodobnić, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe albo potrzeba ich powołania wynikła później.
§ 13. Powołując fakt wykazany dowodem utrwalonym za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk, należy oznaczyć część zapisu dotyczącą tego faktu.
§ 2. W sprawach o prawa majątkowe należy oznaczyć wartość przedmiotu zaskarżenia. Wartość ta może być oznaczona na kwotę wyższą od wartości przedmiotu sporu wskazanej w pozwie jedynie wtedy, gdy powód rozszerzył powództwo lub sąd orzekł ponad żądanie. Przepisy art. 19-24 i 25 § 1 stosuje się odpowiednio.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (32) 271 27 90e-mail: sekretariat@adwokat-tomanek.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek z siedzibą w Zabrzu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@adwokat-tomanek.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: