Jak zalegalizować rozwód w Polsce

Grażyna Tomanek        04 listopada 2018        Komentarze (0)

Zwróciła się do mnie klientka z prośbą o zalegalizowanie w Polsce rozwodu orzeczonego przez sąd niemiecki. Małżeństwo zostało zawarte w 1997 roku w Polsce i rozwiązane w 2017 roku w Niemczech. Klientka chciała ponownie zawrzeć związek małżeński w Polsce, stąd konieczność legalizacji rozwodu. W tym przypadku, tak jak w przypadku wszystkich rozwodów orzeczonych na terenie Unii Europejskiej po 01 maja 2004 roku legalizacji dokonuje się przez złożenie stosownego wniosku w urzędzie stanu cywilnego lub konsulacie, nie ma potrzeby wszczynania procedury uznania wyroku przez polski sąd, zatem cały proces przebiega szybko i sprawnie. Oczywiście tryb uznania wyroku rozwodowego wydanego przez sąd zagraniczny uzależniony jest od daty jego wydania oraz od tego, czy został wydany przez sąd państwa będącego członkiem Unii Europejskiej, czy też przez sąd państwa nienależącego do UE.

Z uwagi na datę orzeczenia rozwodu procedura przedstawia się następująco:

 1. Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw członkowskich UE od 01 maja 2004 roku są uznawane automatycznie w Polsce, wystarczy przeprowadzić proces rejestracji rozwodu w urzędzie stanu cywilnego lub konsulacie,
 2. Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw niebędących członkami UE od dnia 01 lipca 2009 roku są także uznawane w Polsce po przeprowadzeniu rejestracji jw.
 3. Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw członkowskich UE przed 01 maja 2004 roku lub przez sądy pozostałych państw przed 01 lipca 2009 roku mogą zostać uznane w Polsce pod warunkiem przeprowadzenia postępowania o uznanie wyroku zagranicznego przed właściwym sądem okręgowym na terytorium RP.

Dokumenty potrzebne do rejestracji wyroku to:

 1. wniosek do kierownika urzędu stanu cywilnego o wpisanie orzeczenia o rozwodzie jako wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa (dostępny w urzędzie konsularnym),
 2. prawomocny wyrok rozwodowy w oryginale,
 3. tłumaczenie wyroku na język polski,
 4. w przypadku wyroków orzeczonych przez sądy państw członkowskich UE, świadectwo określone w art. 39 rozporządzenia Rady 2201/2003 (wydawane przez właściwy sąd zagraniczny) tzw. Form of Certificate under Article 39 of Council Regulation (EC) No. 2201/2003 of November 2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters – znany jako „Form F42” lub „Formularz 42”,
 5. tłumaczenie „Formularza 42”,
 6. odpis polskiego aktu małżeństwa,
 7. w przypadku jeśli wyrok rozwodowy został wydany w trybie zaocznym, należy dostarczyć również oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego, że pismo wszczynające postępowanie lub dokument równorzędny został doręczony stronie, która się nie stawiła,
 8. ważny polski paszport lub dowód osobisty (do wglądu) – w przypadku wniosku składanego przez obywatela polskiego.

Dokumenty potrzebne do uznania wyroku przez sąd polski to:

 1. wyrok rozwodowy w oryginale wraz z klauzulą prawomocności, a gdy wyrok jest zaoczny również zaświadczeniem, że wezwanie zostało doręczone nieobecnej,
 2. tłumaczenie wyroku rozwodowego na język polski,
 3. odpis aktu małżeństwa z urzędu stanu cywilnego w Polsce – gdy małżeństwo było zawarte w Polsce lub zarejestrowane w polskich księgach stanu cywilnego.

Właściwy do rozpoznania sprawy o uznanie wyroku jest sąd aktualnego lub ostatniego miejsca pobytu w Polsce, a jeżeli żadna ze stron nie ma takiego miejsca, Sąd Okręgowy w Warszawie.

Procedurę uznania wyroku przez sąd w Polsce warto przeprowadzić za pośrednictwem adwokata, który z cała pewnością usprawni procedurę. Problematyczne może w szczególności okazać się przeprowadzenie uznania, gdy nie chcesz przyjeżdżać do Polski lub nie znasz adresu byłego małżonka.

Pełnomocnik może tez pośredniczyć w procedurze rejestracji wyroku rozwodowego w polskim urzędzie stanu cywilnego.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek z siedzibą w Zabrzu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@adwokat-tomanek.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: